rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., sa narodil 20. februára 1976 v Bratislave. Po ukončení štúdií na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) v roku 1999 nastúpil na Katedru občianskeho práva PraF UK, kde pôsobí doteraz. Okrem toho pôsobil aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako vedecký pracovník v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. Občianske právo procesné prednášal aj na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Internú ašpirantúru v odbore občianske právo ukončil v roku 2006, v roku 2012 sa habilitoval na docenta v odbore občianske právo a v roku 2017 bol v tomto odbore vymenovaný za profesora. V rokoch 2012 – 2015 bol predsedom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo. Po dovŕšení rekodifikácie bol ministrom spravodlivosti od 1. júla 2015 vymenovaný za predsedu Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ktorej prvoradou úlohou je pripraviť návrh nového slovenského Občianskeho zákonníka. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje širokému spektru problémov občianskeho práva. Publikoval niekoľko desiatok odborných a vedeckých statí nielen v domácej periodickej a knižnej tlači, ale aj v zahraničí. Zúčastnil sa na mnohých vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Spoluautorsky sa tiež podieľal na vydaní niekoľkých knižných prác, učebníc (občianskeho práva hmotného i procesného, rodinného práva či medzinárodného procesného práva), ako aj Encyklopédie Beliany. Je členom Vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory i redakčných rád viacerých odborných časopisov. Od 1. apríla 2017 zastával funkciu prorektora UK pre legislatívu. Vo funkčnom období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 vedie UK ako rektor.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. (narodený v roku 1969), pediater, profesor sociálnej práce.  Od svojich vysokoškolských štúdií sa profesionálne venuje sociálnej práci v oblasti sociálnoprávnej ochrany a prenatálnej psychológii a medicíne. Pôsobí ako vysokoškolský profesor na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce  sv. Alžbety v Bratislave. Je predsedom Spoločnosti Úsmev ako dar, ktorá od roku 1991 pomáha deťom v centrách pre deti a rodiny, v náhradných rodinách a v rodinách v kríze. Spolu s tímom Spoločnosti Úsmev ako dar a za pomoci dobrovoľníkov, spolupracovníkov, partnerov a podporovateľov  sa venuje rozvoju a posilňovaniu biologických, náhradných i profesionálnych rodín, sprevádzaniu rodín v kríze, sanovaniu rodín, posilňovaniu príbuzenských a súrodeneckých väzieb, pomoci mladým dospelým. Angažuje sa na systémových a koncepčných zmenách v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a rodinnej politiky. Je ženatý, má štyri vlastné deti a dve v náhradnej osobnej starostlivosti.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Profesor Pečeňák študoval na Lekárskej fakulte v Bratislave. Ukončil smer detské lekárstvo. Po ukončení štúdia pracoval ako detský lekár, detský psychiater a psychiater. Absolvoval špecializačné skúšky v odboroch detské lekárstvo, detská psychiatria a všeobecná psychiatria. Vo výskumnej práci sa venoval detskému autizmu, hlavne diagnostickým postupom podľa, v tých časoch, novších trendov. V súčasnosti je vo funkcii profesora na Lekárskej fakulte, je prednostom Psychiatrickej kliniky.  Je zodpovedný za vzdelávanie študentov medicíny, špecializačné štúdium v psychiatrii a doktorandské štúdium. Venuje sa rôznym oblastiam výskumnej a publikačnej činnosti, bol hlavným editorom modernej monografie o psychofarmakológii.  Veľa prednáša na rôznych odborných podujatiach. Vo výskumnej práci spolupracuje aj s inými pracoviskami na Lekárskej fakulty a Slovenskej akadémii vied. Zaujíma sa o fotografovanie, v minulosti bol aktívnym športovcom - volejbal, teraz športuje rekreačne. 

prorektor pre právne záležitosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

prof. JUDr. TKÁČ, Vojtech, PhD.
Narodil sa v roku 1949.

V súčasnosti pôsobí ako prorektor a vedúci Ústavu doktorandského štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Profesionálne pôsobí v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej práce a sociálnej politiky.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobil na Katedre pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V sociálnej legislatíve pracoval aj ako vedúci Legislatívneho oddelenia Českej a Slovenskej konfederácie odborových zväzov v Prahe, zastupoval české a  slovenské odbory v legislatívnom procese doma i v zahraničí.

Od roku 1993 pracoval ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predsedal jej Ústavnoprávnemu výboru i Výboru pre sociálne veci a bývanie. Riadil sociálne procesy a legislatívu u nás i v zahraničí aj ako štátny tajomník a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Pôsobil osem rokov ako poslanec Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a predseda Podvýboru pre populáciu vo Výbore pre migráciu, utečencov a populáciu i vo Výbore pre právne otázky a ľudské práva Rady Európy. Od roku 1990  pracoval ako delegát a expert v orgánoch Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a ako člen Medzinárodnej asociácie sociálneho zabezpečenia (ISSA) v Ženeve. Organizoval mnohé medzinárodné konferencie na svetovej, európskej a domácej úrovni, publikoval rad monografií, odborných článkov a podieľal sa na príprave právnych aktov v sociálnej oblasti. Viedol odborné tímy v príprave sociálnych reforiem v Alžírsku, v Macedónsku, v Bosne a Hercegovine a v Srbskej republike.

prorektor pre výskum a umeleckú činnosť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Narodil sa v roku 1959 v Snine (SR). Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1982–1983 bol štipendistom francúzskej vlády a absolvoval študijný pobyt na École Nationale Superiéure des Arts Décoratifs v Paríži.

V rokoch 1992–1993 absolvoval študijný pobyt na University of Industrial Art v Helsinkách. V rokoch 1989–1992 prednášal na KVD na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a od roku 1992 až po súčasnosť pedagogicky pôsobí ako vedúci Ateliéru grafického dizajnu (Ateliér Identita) na Katedre vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je garantom pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Dizajn a garantom študijného programu Vizuálna komunikácia.

V rámci manažérskych pozícii na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 2001–2007 zastával funkciu vedúceho Katedry vizuálnej komunikácie, v rokoch 2007–2011 bol prorektorom pre rozvoj, v rokoch 2011–2019 bol v dvoch funkčných obdobiach rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 2018–2019 zastával funkciu viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Od roku 2019 vykonáva funkciu prorektora pre umenie, výskum a investičnú činnosť.

Popri pedagogickej a manažérskej práci na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, umelecky tvorí v oblasti dizajnu vizuálnej komunikácie, počítačovej grafiky, maľby a mix-médií.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. (1973) 
vysokoškolský pedagóg na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 Narodil sa a vyrastal v Bratislave. Po absolvovaní štúdia na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave (1988-1991) pokračoval v magisterskom (1991-1996) a neskôr doktorandskom (1996-2001) štúdiu biochémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.

Po ukončení doktorandského štúdia absolvoval niekoľkoročný postdoktorandský pobyt na Vollum Institute, Oregon Health & Science University, Portland, OR, U.S.A. (2001-2004), kde sa venoval modelovaniu niektorých krokov cicavčej programovanej bunkovej smrti v kvasinkových bunkách. Od svojho návratu pôsobí na    Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti sa odborne zaujíma o transport látok cez membrány mitochondrií a o úlohu mitochondrií v procese programovanej bunkovej smrti.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. Mgr. Jana Benická, PhD.

Narodila sa v roku 1970 v Ružomberku.

V rokoch 1988—1994 študovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo: čínsky jazyk, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2000 absolvovala doktorandské štúdium na Univerzite Karlovej v Prahe. Od roku 1994 pôsobí na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, od roku 2009 ako profesorka.

Vedecky sa venuje intelektuálnej histórii Číny a čínskej filozofii od najstarších čias až po súčasnosť. Skúmala vplyv buddhizmu na čínske myslenie, v ostatnom čase sa zaoberá hlavne modernizačnými hnutiami v Číne v prvej polovici 20. storočia. Pri výskume pracuje s textami v čínštine rôznych historických období, počínajúc klasickou čínštinou, stredovekou čínštinou, až po súčasný čínsky jazyk.

Je vedúcou Katedry východoázijských štúdií, vyučuje predmety týkajúce sa čínskej filozofie a myslenia a tiež čítania čínskych textov jednotlivých historických období. Je riaditeľkou čínskeho kultúrno-výskumného inštitútu pri Univerzite Komenského.Narodila sa v roku 1970 v Ružomberku.

V rokoch 1988—1994 študovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo: čínsky jazyk, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2000 absolvovala doktorandské štúdium na Univerzite Karlovej v Prahe. Od roku 1994 pôsobí na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, od roku 2009 ako profesorka.

Vedecky sa venuje intelektuálnej histórii Číny a čínskej filozofii od najstarších čias až po súčasnosť. Skúmala vplyv buddhizmu na čínske myslenie, v ostatnom čase sa zaoberá hlavne modernizačnými hnutiami v Číne v prvej polovici 20. storočia. Pri výskume pracuje s textami v čínštine rôznych historických období, počínajúc klasickou čínštinou, stredovekou čínštinou, až po súčasný čínsky jazyk.

Je vedúcou Katedry východoázijských štúdií, vyučuje predmety týkajúce sa čínskej filozofie a myslenia a tiež čítania čínskych textov jednotlivých historických období. Je riaditeľkou čínskeho kultúrno-výskumného inštitútu pri Univerzite Komenského. 

Výskumný ústav molekulárnej patológie (IMP), Viedeň, Rakúsko

PD Dr. Tim Clausen

Tim Clausen vyrastal v Kappeln / Schlei (Nemecko) a vyštudoval biológiu na Univerzite v Constance so špecializáciou na bio-organickú chémiu (prof. Dr. Sandro Ghisla). V roku 1994 nastúpil do skupiny prof. Dr. Roberta Hubera (Max-Planck-Institute for Biochemistry, Martinsried, Nemecko), aby sa naučil kryštalizáciu proteínov. Po získaní titulu Ph.D., Tim pokračoval v MPI ako vedúci skupiny Junior Group, ktorá študovala mechanickú všestrannosť proteínových faktorov. V roku 2002 bol prijatý ako vedúci skupiny do Inštitútu molekulárnej patológie (IMP) vo Viedni (Rakúsko), kde bol v roku 2009 povýšený na vedeckého pracovníka. Clausenova skupina vo svojom výskume analyzuje mechanizmy proteázových a chaperónových strojov, ktoré sa podieľajú na chorobách spojených so stratou proteínov a patogenite baktérií.

prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. sa narodil v roku 1977. Prešiel si tromi z trinástich fakúlt Univerzity Komenského: vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte, potom doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte, a od roku 2013 pracuje na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, kde riadi Ústav aplikovanej psychológie. Z článkov a kníh, ktoré napísal je najviac hrdý na úvod do sociálnej psychológie s názvom „Medzi človekom a ľuďmi“, kde sa mu podarilo identifikovať a vyvrátiť niekoľko známych vedeckých mýtov v tejto oblasti. Zaoberá sa psychológiou zdravia, napríklad šírením dezinformácií a hoaxov týkajúcich sa zdravia a liečby. Popri tom dlho pracoval ako konzultant v oblasti psychológie marketingu, komunikácie, a vzťahov s verejnosťou, a zároveň ako simultánny tlmočník - od februára 2019 však tieto aktivity utlmil, keďže sa stal prorektorom Univerzity Komenského pre vonkajšie vzťahy.


Partneri Detskej Univerzity Komenského