rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.


Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

prorektor pre právne záležitosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

prorektor pre výskum a umeleckú činnosť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Narodil sa v roku 1959 v Snine (SR). Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1982–1983 bol štipendistom francúzskej vlády a absolvoval študijný pobyt na École Nationale Superiéure des Arts Décoratifs v Paríži.
V rokoch 1992–1993 absolvoval študijný pobyt na University of Industrial Art v Helsinkách. V rokoch 1989–1992 prednášal na KVD na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a od roku 1992 až po súčasnosť pedagogicky pôsobí ako vedúci Ateliéru grafického dizajnu (Ateliér Identita) na Katedre vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je garantom pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Dizajn a garantom študijného programu Vizuálna komunikácia.
V rámci manažérskych pozícii na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 2001–2007 zastával funkciu vedúceho Katedry vizuálnej komunikácie, v rokoch 2007–2011 bol prorektorom pre rozvoj, v rokoch 2011–2019 bol v dvoch funkčných obdobiach rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 2018–2019 zastával funkciu viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Od roku 2019 vykonáva funkciu prorektora pre umenie, výskum a investičnú činnosť.
Popri pedagogickej a manažérskej práci na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, umelecky tvorí v oblasti dizajnu vizuálnej komunikácie, počítačovej grafiky,
maľby a mix-médií.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. Mgr. Jana Benická, PhD.

Výskumný ústav molekulárnej patológie (IMP), Viedeň, Rakúsko

PD Dr. Tim Clausen

Tim Clausen vyrastal v Kappeln / Schlei (Nemecko) a vyštudoval biológiu na Univerzite v Constance so špecializáciou na bio-organickú chémiu (prof. Dr. Sandro Ghisla). V roku 1994 nastúpil do skupiny prof. Dr. Roberta Hubera (Max-Planck-Institute for Biochemistry, Martinsried, Nemecko), aby sa naučil kryštalizáciu proteínov. Po získaní titulu Ph.D., Tim pokračoval v MPI ako vedúci skupiny Junior Group, ktorá študovala mechanickú všestrannosť proteínových faktorov. V roku 2002 bol prijatý ako vedúci skupiny do Inštitútu molekulárnej patológie (IMP) vo Viedni (Rakúsko), kde bol v roku 2009 povýšený na vedeckého pracovníka. Clausenova skupina vo svojom výskume analyzuje mechanizmy proteázových a chaperónových strojov, ktoré sa podieľajú na chorobách spojených so stratou proteínov a patogenite baktérií.

prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.


Partneri Detskej Univerzity Komenského