Poslanec Európskeho parlamentu

JUDr. Eduard Kukan

Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu a člen Európskej ľudovej strany, bol prvýkrát zvolený do EP v roku 2009 a v súčasnosti vykonáva svoj druhý poslanecký mandát. Je členom výboru pre zahraničné veci, podvýboru pre bezpečnosť a obranu a je predsedom delegácie pre vzťahy so Srbskom v Európskom parlamente. Je náhradným členom výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Vo svojom predchádzajúcom mandáte zastával päť rokov funkciu predsedu delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s juhovýchodnou Európou a zároveň bol členom podvýboru pre ľudské práva.


Eduard Kukan bol ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky od roku 1998 do roku 2006, keď Slovensko rokovalo o pristúpení k EÚ a NATO. Eduard Kukan bol od roku 1999 do roku 2001 aj osobitným vyslancom Organizácie spojených národov na Balkáne. Väčšinu svojho života pôsobil Eduard Kukan v diplomacii, kde zastával rôzne diplomatické funkcie v službách Československa a neskôr Slovenska, ako napríklad v subsaharskej Afrike a v Spojených štátoch. Bol prvým veľvyslancom Slovenska v OSN. Má právnické vzdelanie z Karlovej univerzity v Prahe a postgraduálny titul z Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO). Je ženatý a má dve deti.


Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Prof. Mgr. art. Eva Blahová

Profesorka operného spevu, koncertná speváčka/mezzosoprán/študovala na VŠMU v Bratislave a na Akademie für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Pedagogicky pôsobila na VŠMU v Bratislave, bola hosťujúcou profesorkou vo fínskom Turku a poľskom Krakove, hlasovou pedagogičkou v Norski Opera Oslo, odbornou poradkyňou v ND Praha, od roku 2004 je profesorkou na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je predsedníčkou viacerých medzinárodných speváckych súťaží napr. Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského v Trnave. Pedagogicky pôsobila a prednášala v Amerike, Kanade, Ázii, Austrálii, Afrike a takmer v celej Európe/napr. prednáška“ Music Education in Slovakia“ v Cambridgi Saint John´s College UK 2010/.

V rokoch 2011-2015 bola umeleckou šéfkou Janáčkovej opery v Brne. Získala štátne vyznamenania od prezidenta SR, prezidenta Rakúskej republiky a prezidentky Fínskej republiky.


Rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Právnická fakulta UK

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD

Ocenenia

 • rektorom Univerzity Komenského v Bratislave jej bola udelená medaila za zásluhy o rozvoj Univerzity

 • rektorom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši  jej bola udelená pamätná medaila

 • dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave jej bola udelená Pamätná medaila Právnickej fakulty za vynikajúcu prácu, pri príležitosti 95. výročia činnosti fakulty

 • Klubom policajnej histórie v Lučenci jej bol udelený Rád Klubu policajnej histórie Lučenec za aktívnu podporu pri zachovávaní histórie bezpečnostných zborov SR

 • je držiteľkou prestížneho ocenenia Slovenka roka v čitateľsko-diváckej ankete Slovenka roka 2017 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov

 • rektorom Trnavskej univerzity v Trnave jej bola udelená Jubilejná medaila pri príležitosti 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave

 • riaditeľom Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru jej bola odovzdaná Pamätná medaila Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

 • rektorom Prešovskej univerzity v Prešove jej bola udelená Pamätná medaila pri príležitosti  20. výročia  vzniku Prešovskej univerzity v Prešove

 • riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru jej bola udelená Pamätná medaila pri príležitosti 5. výročia vzniku Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru

   

  Iné

 • aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií, je spoluorganizátorom

 • a odborným garantom viacerých vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou

Filozofická fakulta UK

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta – Katedra archívnictva a pomocných vied historických)

Absolvent FiF UK v Bratislave (archívnictvo a história) a Institut für österreichische Geschichtsforschung na Universität Wien. Od roku 1996 pracuje na FiF UK (3 semestre aj na Universität Wien). Predmetom jeho záujmu sú stredoveké dejiny (písomná kultúra a dejiny miest). Je hlavným zostavovateľom Dejín Bratislavy 1-5, autorom monografie Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel a hlavným autorom príručky pre analýzu historických nápisov Latinská epigrafia. Koordinuje viacero vedeckých projektov (APVV: Súpis stredovekých nápisov zo Slovenska, APVV: Historický atlas miest Slovenska a.i.). Inicioval vytvorenie komplexného pamäťového portálu www.PamMap.sk. Bol zvolený za člena medzinárodných vedeckých grémií pre dejiny miest (CIHV), paleografiu (CIPL) a diplomatiku (CID).


Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., sa narodil v roku 1965 v Trenčíne. Po absolvovaní štúdia na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne so zameraním na prírodné vedy pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa venoval matematickej analýze a algebre, neskôr sa zameral na aplikovanú matematiku a využitie diferenciálnych rovníc pri modelovaní prírodných javov a inžinierskych problémov.

Od skončenia vysokoškolského štúdia pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov (University of Pittsburgh, Carnegie Mellon University a ďalších), neskôr pôsobil ako hosťujúci profesor na Karlovej Univerzite, ČVUT v Prahe, Masarikovej Univerzite v Brne, Univerzite v Lisabone, Hirotsubashi Univerzite v Tokyu a ďalších. Vo výskume sa zameriava na aplikácie diferenciálnych rovníc v finančnej matematike, biomatematike a inžinierskej matematike. Ako autor a spoluautor napísal päť kníh a učebníc a viac ako 90 vedeckých článkov. Je vedúcim Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky a garantuje študijný program Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie.

Rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UK

Dr. H. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Vladimír Krčméry, MD, PhD, Dr.h.c., DSc., FRCP, FACP, pôsobí ako rektor a štatutárny zástupca Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave a je riaditeľom Slovenského Tropického Inštitútu.

V centre jeho vedeckého záujmu sú tropické infekčné choroby, choroby súvisiace s nemočničným prostredím u hostiteľov so zníženou imunitou, verejné zdravie, zásady antibiotickej liečby a pliesňové infekcie.

Štúdium medicíny ukončil v roku 1985 na Univerzite Komenského  v Bratislave a doktorát úspešne obhájil v roku 1990 po doktorandskom štúdiu v tímoch Profesora Granningera a Profesora Georgopoulosa vo Všeobecnej Viedenskej Nemocnici. Nasledovalo štúdium na Ludwig Maximilians Universitat v Mníchove v roku 1991, ktoré bolo súčasťou nemeckého akademického výmenného programu. V roku 1992 jeho kariéra pokračovala na ďalšom pôsobisku na University of Scranton (School of Professional studies) v Pennsylvánii v Spojených štátoch. Získal tituly ScD v roku 1995, FACP v roku 1999 vo Filadelfii v USA a FRCPE v škótskom Edinburgu v roku 1996. Je tiež držiteľom čestných titulov v Scrantone (Pennsylvánia, Spojené štáty americké), Cambridge (Spojené kráľovstvo), Varne (Bulharsko), Českých Budějoviciach (Česká republika), Varšave (Poľsko) a Krasnodare (Ruská federácia).

Bol členom mnohých výskumných a študijných skupín, ako napríklad ESCMID (študijná skupina zásad antibiotickej liečby), EORTC (antimikrobiálna študijná skupina), ISC (študijná skupina infekčných chorôb v čase prírodných katastrof) a iných. Prednášal na  univerzitách po celom svete a bol aktívny aj na medzinárodných kongresoch v Singapúre, Nairobi, Haiti - Port au Prince, Bujumbure, Kampale, Masere, Bangkoku, Taipei, Phnom Penh, Addis Abbabe, Dubai, Beijingu, Londýne, Montreale, Bostone a v Toronte.

Profesor Krčméry je členom redakčnej rady niekoľkých medzinárodných periodík, napríklad International Journal of Infectious Diseases, Journal of Chemotherapy Firenze, Acta Chemotherapeutica Austriaca a Acta Chemoterapeutica.


Fakulty telesnej výchovy a športu UK

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.,

Vyrastal v Dolnom Kubíne, maturoval v 1990 na gymnáziu P.O.H. V roku 1994 promoval FTVŠ UK s vyznamenaním v odbore TV-trénerstvo, špecializácia Atletika. V roku 1998 získal titul PhD. v odbore Športová kinantropológia. Od 1997 do 2008 pôsobil ako odborný asistent na katedre atletiky,  od 2009-2018 v odbore športová edukológia na funkčnom docenta a od 1.4. 2018 pôsobí vo funkcii profesora. 4.12.2017 úspešne inauguroval za profesora pred Vedeckou radou UK. Vlastné pedagogické pôsobenie sa neustále snaží skvalitňovať skúsenosťami a individuálnymi a tímovými empirickými vedeckovýskumnými sledovaniami. Získané poznatky publikuje a prezentuje na domácich a zahraničných konferenciách, časopisoch, seminároch a v študijnej literatúre (spolu cca 158 publikácií, 540 ohlasov, z toho 109 zahraničných. V roku 2014 bol Akademickým senátom zvolený za dekana FTVŠ UK v Bratislave.  Je členom metodickej komisie Slovenského atletického zväzu. Od roku 2015 je predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky FTVŠ UK.  Od roku 2016 bol zvolený za člena Výkonného výboru SOV.

V roku 2015 bol členom pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na tvorbe Zákona o športe a príslušnej vyhlášky upravujúcej vzdelávanie v športe. Ako pretekár sa dlhodobo zúčastňoval vo viacerých športoch na úrovni OH a MS v atletike, boboch a frisbee ultimate. Bol viacnásobným majstrom SR v atletických šprintoch. Spolupodieľal sa ako tréner na výchove reprezentantov a majstrov SR, v oblasti kondičnej prípravy vo vrcholovom športe vo futbale, tenise, športovom lezení, volejbale, basketbale a iných.


University of Warwick (Veľká Británia)

Dr. Vasilios Stavros

Vas Stavros pôsobí ako profesor chémie na University of Warwick. V roku 1999 absolvoval doktorandské štúdium na King’s College v Londýne, pracujúc v skupine profesorky Helen Fieldingovej. Na King’s College zostal po ďalšie tri roky ako výskumný asistent. V roku 2002 mu bolo ponúknuté asistentské miesto v národnom laboratóriu Lawrence Berkeley na University of California Berkeley, kde pracoval pre profesora Stephena Leoneho. V roku 2005 sa vrátil do Spojeného Kráľovstva ako odborný asistent Royal Society University a ako asistujúci profesor University of Warwick. Neskôr, v roku 2009, získal post staršieho asistujúceho profesora a v roku 2017 mu bola udelená plná akademická profesúra. V roku 2017 sa tiež stal starším odborným výskumným asistentom Royal Society Leverhulme Trust.


Jeho výskum sa zameriava na kľúčovú otázku: Ako nás naše biologické molekuly chránia pred škodlivými účinkami vystavenia sa UV žiareniu? Pri riešení tohto problému profesor Stavros so svojim výskumným tímom používa najmodernejšie techniky laserovej spektroskopie, ktoré v konečnom dôsledku poskytujú snímky (až milión miliardy za sekundu) správania sa molekúl počas vstrebávania svetla. Rovnako je zanieteným učiteľom, zdieľajúcim nadšenie pre zaujatie študentov všetkých kategórií (od začiatočníkov po pokročilých) pre svoj výskum. Jeho učiteľské pôsobenie bolo ocenené mnohými pedagogickými vyznamenaniami.


Partneri Detskej Univerzity Komenského