Denné štúdium

Novinky

📚 Denné štúdium 📚

Denné štúdium je určené pre študentov, ktorí majú záujem sa prezenčne zúčastňovať prednášok v Aule UK a Divadle Aréna.

Denné štúdium prebieha počas letných mesiacov júl a august v Divadle Aréna.

Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 8 prednášok. Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom študentov. Návrhy na ich znenie nám zasielajú sami študenti DUK.

Slávnostná imatrikulácia spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Divadle Aréna.

Študenti pri zápise dostávajú indexy a tričko, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú.

Do denného štúdia sa môžu zapojiť študenti vo veku 9 – 14 rokov – Primárny stupeň štúdia a rovnako starší študenti vo veku 15 – 17 rokov – Sekundárny stupeň štúdia.

Pre študentov denného štúdia je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program – aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod.

Stravu počas aktivít DUK nezabezpečujeme, ak nie je uvedené inak v programe.  

Podmienky k prihláseniu sa na denné štúdium DUK

🎓 Primárny stupeň DENNÉHO štúdia

vek od 9 do 14 rokov

t.j. najneskôr v deň zápisu musí študent dovŕšiť vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov. Deň zápisu na DUK 2024 je 01.07.2024 od 14:00 – 19:00 a 02.07.2024 od 10:00 – 17:00

zaplatený účastnícky poplatok vo výške 30,-€

Účastnícky poplatok vo výške 30 € je za celé obdobie DUK 2024. Niektoré aktivity (napr. výlety) môžu byť hradené samostatne, avšak nie sú povinné.

🎓🎓 Sekundárny stupeň DENNÉHO štúdia

vek od 15 do 17 rokov

t.j. najneskôr v deň zápisu musí študent dovŕšiť vek 15 rokov a nesmie dovŕšiť vek 18 rokov. Deň zápisu na DUK 2024 je 01.07.2024 od 14:00 – 19:00 a 02.07.2024 od 10:00 – 17:00

zaplatený účastnícky poplatok vo výške 30,-€

Účastnícky poplatok vo výške 30 € je za celé obdobie DUK. Niektoré aktivity (napr. výlety) môžu byť hradené samostatne, avšak nie sú povinné.

✔️ Podmienky úspešného absolvovania DUK, teda získania diplomu

🎓 Primárny stupeň DENNÉHO štúdia
  • prezenčne sa zúčastniť minimálne 5 z 8 prezenčných prednášok v Aule UK alebo Divadle Aréna. Túto skutočnosť mať potvrdenú podpisom prednášajúceho v indexe študenta.
🎓🎓 Sekundárny stupeň DENNÉHO štúdia
  • prezenčne sa zúčastniť minimálne 5 z 8 prezenčných prednášok v Aule UK alebo Divadle Aréna. Túto skutočnosť mať potvrdenú podpisom prednášajúceho v indexe študenta.
  • po prezenčnej účasti na prednáške je potrebné, aby študent absolvoval test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich.
  • vypracovanie jednej eseje na ľubovoľnú tému prednášok DUK 2024 s podtitulom „Môj pohľad na danú tému“ – odovzdať online vo word dokumente na mail: produkcia@duk.sk najneskôr do 10.08.2024– do predmetu emailu uviesť „Esej_Sekundárny stupeň DUK_meno študenta
 
📝 Prihlášky 

Záujemca sa môže prihlásiť vyplnením registračného formulára na www.duk.sk Denné štúdium. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára bude na emailovú adresu, uvedenú v registračnom formulári, zaslaná informácia o úspešnej registrácii spolu s registračným číslom, ktoré bude slúžiť ako prístupový kód na stream.duk.sk.

👀 Noviny DUK

Záujemcovia o pozíciu redaktora Novín DUK 2024 sa môžu prihlásiť na emailovej adrese: produkcia@duk.sk.