História

Menu

Novinky

História Detskej Univerzity Komenského

Myšlienka detskej univerzity vznikla v roku 2003 z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Inšpirovaná bola existenciou detských univerzít v Európe a na celom svete, ktoré fungujú ako podpora vzdelávania mladých talentovaných žiakov. Ďalším dôvodom bola snaha využiť priestory a kapacitu Divadla Aréna počas divadelných prázdnin a doplniť ponuku letných podujatí pre deti a mládež zmysluplnou vzdelávacou a kultúrnou aktivitu.

Jedinečnosť prvej detskej univerzity na Slovensku je v tom, že na rozdiel od ostatných detských univerzít v Európe, ktoré sú realizované ako vedľajšia aktivita univerzít, tá v Bratislave vznikla na pôde divadla a jej programová náplň je organizovaná Divadlom Aréna. Detská Univerzita Komenského je súčasťou európskej siete detských univerzít EUCU.NET, v rámci ktorej participovala na vzniku prvého metodického materiálu o detských univerzitách – Bielej knihy EUCU.NET.

Poslanie a ciele DUK

Poslaním Detskej Univerzity Komenského je poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru detí školského veku, predovšetkým detí vo veku medzi 9 a 14 rokov. Detská Univerzita Komenského chce u detí podporovať kritické myslenie, schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor pre experiment, diskusiu a konfrontáciu názorov.

Hlavným cieľom DUK je príprava novej generácie občianskej elity, ktorá si rozširuje svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie. Silná elita jedincov, ktorá je o krok vpred, je kľúčová pre formovanie vzdelanej občianskej spoločnosti, konkurencieschopnej v európskom kontexte. Sekundárnym cieľom je umožniť študentom zmysluplne využiť voľný čas počas prázdnin, poskytnúť im priestor pre sociálnu integráciu a obohatiť ich o jedinečné kultúrne a spoločenské zážitky.

Detská Univerzita Komenského je najtransparentnejšie a mediálne najsilnejšie edukatívno-kultúrne podujatie, ktoré systematicky vedie svojich účastníkov k vnímaniu vzdelania ako základného predpokladu napredovania spoločnosti.

Medzinárodné úspechy

DUK je súčasťou európskej siete detských univerzít EUCU.NET, v rámci ktorej participovala na vzniku prvého metodického materiálu o detských univerzitách – Bielej knihy EUCU.NET. Taktiež je zapojená v celoeurópskom projekte SiS Catalyst: Deti ako agenti zmeny pre vedu a spoločnosť, ktorý sa zameriava na rozvoj nových vedeckých a technických činností v školách, univerzitách a kultúrnych organizáciách. Absolvent DUK, Michal Solčanský (15 r.) reprezentoval DUK v roku 2012 na ministerskej konferencii v Bukurešti (III. Bologna Policy Forum), kam pricestovalo 20 mladých delegátov z rôznych krajín (Brazília, India, Egypt, Rakúsko, Keňa, Veľká Británia…), aby spoločne diskutovali o univerzitnom vzdelávaní. Štyria z dvadsiatich mladých delegátov boli na základe osobného pohovoru zvolení ako zástupcovia skupiny počas konferencie ministrov, kde prezentovali rady a postrehy ministerským delegáciám. Medzi štyrmi úspešnými delegátmi, ktorý sa dostali do Rumunského parlamentu bol aj Michal Solčanský. Členovia delegácie diskutovali so zúčastnenými stranami, s členmi delegácií z celej Európy a Európskou študentskou úniou (ESU).

Ocenenia

Zlatá medaila Univerzity Komenského Mgr. art. Jurajovi Kukurovi, za dlhodobú spoluprácu prospievajúcu k rozvoju a dobrému menu univerzity udelená v roku 2017
Cena Nadácie Orange za rok 2011 v kategórii dlhodobý prínos v oblasti vzdelávania
Cena Slovenskej humanitnej rady 2005