Prednášajúci

Novinky

V 20. ročníku DUK odznie 9 zaujímavých prednášok

Oddelenie kultúry BSK
Divadelná fakulta VŠMU

Herečka a pedagogička, aktuálne účinkuje v divadle Aréna a v Divadle Jana Palárika v Trnave, venuje sa aj filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe.

Je docentkou na Divadelnej fakulte VŠMU, vyučuje predmety technika reči a umelecký prednes mladých študentov herectva.

Fyziologický ústav, Lekárska fakulta UK

V súčasnosti pôsobí ako docent na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave a ako vedecký pracovník v Oddelení Neurovied, Ústavu experimentálnej endokrinológie, Biomedicínskeho centra, SAV. Absolvoval odborné a vedecké pobyty v Japonsku, USA a Holandsku. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, účinkom neuropeptidov na centrálny nervový systém a etiológii neurovývinových ochorení (porucha autistického spektra, Prader Willi syndróm).

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. je vyštudovaný astronóm a astrofyzik, ktorý pôsobí ako pedagogický a vedecký pracovník na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Vo výskume sa zameriava na fyziku meteorov a interakcie meteoroidných telies s atmosférou, štúdium meteoritov ako aj vývoj nových širokouhlých zobrazovacích astronomických prístrojov AMOS na pozorovanie meteorov a ich spektier. Je vedúci projektu celosvetovej siete AMOS na sledovanie meteoroidných telies, člen Medzinárodnej astronomickej únie IAU a vice-prezident Medzinárodnej meteorickej organizácie IMO. Medzinárodná astronomická únia po ňom pomenovala asteroid (24976) Jurajtoth. V súčasnosti je prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy na FMFI UK – Matfyze.

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV, v. v. i.
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, v. v. i.

Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (1959)

Absolvovala štúdium fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte univerzity Komenského. Titul PhD získala na Slovenskej akadémii vied v odbore Biofyzika a hodnosť DrSc v odbore Fyziológia živočíchov. Venuje sa biofyzike prenosu signálov v bunkách a medzi bunkami. Vedecky pôsobila na Pennsylvánskej univerzite vo Filadelfii, PA, Technickej univerzite v Mníchove a na Rochesterskej univerzite v Rochestri, NY. Dnes je vedeckou pracovníčkou Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied, v.v.i., Slovenskej akadémie vied. Prednášala biofyziku na viacerých domácich aj zahraničných univerzitách. Je akademičkou Učenej spoločnosti Slovenska. Je členkou STUŽ, Slovenského ochranárskeho snemu a Komisie pre životné prostredie Slovenskej akadémie vied. Venovala sa aj popularizácii vedy okrem iného v InZine, prvom profesionálnom internetovom časopise vydávanom na Slovensku. Je členkou redakčnej rady spoločensko-ekologického časopisu Sedmá generácie.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.