Prednášajúci 2023

Novinky

V 21. ročníku DUK odznie 8 zaujímavých prednášok

Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín

Narodil sa v Bratislave (1964), kde absolvoval základnú a strednú školu. V rokoch 1984 – 1989 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor Dejepis – Slovenský jazyk a literatúra. Následne pôsobil na Historickom ústave SAV a v roku 1991 prešiel na Filozofickú fakultu UK v Bratislave. V roku 2000 ukončil doktorandské štúdium a v roku 2006 sa habilitoval v odbore všeobecné dejiny. Venuje sa politickým, cirkevným a sociálnym dejinám stredoveku v západnej a strednej Európe. V rokoch 2011-2013 vykonával funkciu prodekana FiF UK pre rozvoj fakulty a v rokoch 2013 – 2019 zastával funkciu prorektora UK pre rozvoj. O roku 2016 je vedúcim Katedry všeobecných dejín FiF UK.

Filmový a televízny režisér

Peter Bebjak sa narodil v Partizánskom (1970). Je filmový a televízny režisér a producent. Na VŠMU v Bratislave absolvoval odbory herectvo a filmová a televízna réžia. Už počas štúdií nakrúcal krátke filmy, za snímku Štefan získal viacero ocenení. V roku 2007 nakrútil krátky tanečný film Darkroom a v roku 2010 viackrát ocenený krátky tanečný film Voices. Venuje sa aj televíznej tvorbe na Slovensku i v Čechách, režíroval úspešný dokumentárny seriál Najväčšie kriminálne prípady Slovenska, hrané seriály Mesto tieňov, Kriminálka Anděl, Odsúdené, Dr. Ludsky, Za sklom a ďalšie, za minisérie Spravedlnost, „Herec” a Devadesátky získal ceny Český lev. V roku 2011 nakrútil svoj celovečerný hraný debut Marhuľový ostrov, ktorý nasledovali žánrové filmy: horor Zlo a oceňovaná urbánna dráma Čistič. Herecky sa predstavil vo filme Jana Hřebejka Učiteľka (2016). Režíroval oceňovaný krimi thriller Čiara, mysteriózny film Trhlina, drámu Správa a televíznu drámu Jozef Mak, ktorá získala ocenenie národnej ceny Slnko v sieti za najlepší televízny film / miniséria / seriál za rok 2022.

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie

Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. vyštudovala matematiku na Moskovskej štátnej univerzite a neskôr etnológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako docentka na Katedre etnológie Filozofickej fakulty UK. Realizovala dlhodobý etnografický výskum slovenských tradičných rozprávaní a interpretovala predstavy o čarodejníctve z pohľadu kognitívnej antropológie. Neskôr sa jej záujem posunul k alternatívnej spiritualite a realizovala výskum neošamanizmu. V ňom spojila kognitívny prístup k štúdiu tradície s teoretickým arzenálom medicínskej antropológie. Zaujíma sa aj o koncepty kolektívnej pamäti a morálnych emócií. V súčasnosti sa podieľa na výskumných projektoch zameraných na náboženstvo, alternatívnu spiritualitu a morálku.

Divadelná fakulta VŠMU

Je absolventom odboru divadelná dramaturgia a postgraduálneho štúdia v odbore činoherná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Jeho inscenácie Čechovových hier Platonov a Ivanov, ktoré vznikli na školskej pôde, boli ocenené na medzinárodných divadelných festivaloch vo Varšave, v Prahe a v Brne. Za obe inscenácie získal cenu Dosky v kategórii Objav sezóny. Po skončení štúdia režijne spolupracoval s mnohými slovenskými i českými divadlami (Činohra SND, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovenské komorné divadlo v Martine, Divadlo Aréna v Bratislave, Dejvické divadlo v Prahe, Divadlo Petra Bezruča v Ostrave, Činoherné štúdio v Ústí nad Labem). V roku 2005 sa stal spoluzakladateľom nezávislého Divadla Letí v Prahe, ktoré sa dodnes sústreďuje výhradne na súčasné dramatické texty. Od roku 2008 pôsobil ako interný režisér v HaDivadle v Brne a v rokoch 2010 – 2014 bol aj jeho umeleckým šéfom. V rokoch 2015 – 2018 bol režisérom a umeleckým šéfom v Divadle ASTORKA Korzo ´90. V súčasnosti pôsobí ako docent na Vysokej škole muzických umení.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Marián je zástupca riaditeľky Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a vedúcim výskumného tímu zaoberajúceho sa spracovaním prirodzeného jazyka (NLP). Venuje sa automatickému spracovávaniu textových dát, ktoré pribúdajú každým dňom závratným tempom. Jeho tím spolupracoval na vytvorení prvého verejného veľkého slovenského jazykového modelu SlovakBERT, pomáha firmám vyvíjať riešenia pre lepšie spracovanie slovenčiny, a momentálne participuje vo viacerých európskych projektoch zameraných na spracovanie textu. Predtým pôsobil aj ako programátor, a bol výskumníkom a prodekanom pre štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je vášnivým hráčom Scrabble a Wordle.

 

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie

Marta Botiková,(* 29.10.1955 v Bratislave)  vysokoškolská pedagogička,, profesorka v odbore etnológia na Katedre etnológie Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Študovala na FiF UK v Bratislave, kde ukončila aj postgraduálne vzdelanie. Krátko pôsobila aj v mimouniverzitnej sfére v aplikovanom výskume. Na univerzitu sa vrátila v roku 1990 a odvtedy kontinuálne pôsobí popri postupnom pedagogickom raste aj v rôznych akademických funkciách, ako prodekanka pre sociálne veci (1994-1995), vedúca katedry (2003-2015), v súčasnosti ako predsedkyňa Etickej rady FiF UK. Je členkou domácich aj zahraničných profesijných organizácií a redakčných rád. Odborne sa profiluje v témach ethnicity, etnických menšín a Slovákov v zahraničí; v oblasti štúdia rodiny; rodových štúdií, ako aj kultúr Indiánov severnej Ameriky  Navštívila ako štipendistka Fulbrightovej nadácie Spojené štáty americké, (z tohto pobytu vznikla jej práca Tradície kultúry Indiánov severozápadného pobrežia Severnej Ameriky. (Bratislava: Stimul, 2000),  prednášala aj na mnohých európskych univerzitách.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Prof. Ing. Emília S. Beblavá, PhD. je vysokoškolská pedagogička, výskumníčka a spisovateľka. Vedie Ústav verejnej politiky (ÚVP) FSEV UK v Bratislave. Absolvovala viaceré študijné pobyty, napr. na Georgetown University, Yale University, Harvard univerzity či v Svetovej banke. Pracovala ako výskumníčka CPHR, v rokoch 1998 do 2009 bola prezidentkou Transparency International Slovensko. Je spoluzakladateľkou Behaviorálneho labu ÚVP. Je autorkou niekoľkých desiatok vedeckých a odborných publikácií najmä v oblasti protikorupčnej politiky, politicko-administratívnych vzťahov a behaviorálnych experimentov vo verejnom sektore.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky

Alena Smiešková, (*4. 6. 1966) vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra na Katedre anglistiky a amerikanistiky, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti prednáša a vedie semináre z americkej literatúry a kultúry. Jej odborný záujem sa sústreďuje na okrajové prejavy americkej literatúry a kultúry. Jej výskum je prevažne interdisciplinárny, zaujíma sa o možnosti tvorby príbehov v literárnom a vizuálnom umení a ich vzájomné ovplyvňovanie. Je členkou Česko-slovenskej asociácie amerikanistov. Absolvovala niekoľko štipendijných pobytov v Spojených štátoch amerických, napríklad na Indiana University v Bloomingtone, ako štipendistka OSF, New York, na University of Louisville, Kentucky (2000) a na University of California, Santa Cruz (2009) ako štipendistka nadačných programov Fulbrightovej nadácie. Je autorkou dvoch monografií v oblasti etnickej literatúry a autorkou niekoľkých desiatok článkov o americkej literatúre, filme a populárnej kultúre. Je autorkou niekoľkých umeleckých prekladov.

Prezidentka medzinárodnej asociácie dramatickej výchovy - IDEA

Pedagogička, divadelná režisérka, choreografka, herečka, producentka. Sanja je uznávanou medzinárodnou odborníčkou v oblasti drámy/dramatickej výchovy, autorského divadla a tanca. Je autorkou originálnej metodiky, ktorú nazýva „ekológia duše“, založenej na rozvíjaní tvorivých potenciálov každého jednotlivca prostredníctvom umeleckého procesu. Spoločne so svojou divadelnou skupinou či individuálne cestuje po celom svete, prednáša a vedie workshopy. Je jednou zo zakladateľov a umeleckou riaditeľkou Hleb teatar a združenia Artistic Utopia, ako aj zakladateľkou a riaditeľkou divadelného festivalu pre deti a mládež Mater Terra a festivalu tanečného dedičstva Dni Smiljany Mandukić. Je iniciátorkou a autorkou rôznych umeleckých a vzdelávacích projektov, zároveň rozvíja nové formy divadla, ako je „esej v pohybe“ a dokumentárny tanec. Sanja je prezident Centra pre drámu vo vzdelávaní a umení-CEDEUM a prezidentkou Medzinárodnej asociácie dramatickej výchovy a vzdelávania-IDEA.